مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۲۴

کارگروه پدافند

 شرح وظایف کارگروه صنعت، معدن و تجارت وابسته به پدافند غیر عامل ۱- شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی صنایع و مراکز مهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان. ۲-  طراحی و پیشبینی چگونگی تداوم چرخه خدمات ضروری و مورد نیاز مردم در بخش های صنایع، معادن و بازرگانی در سطح استان. ۳-  تدوین دستورالعمل های مورد نیاز برای تامین نیازهای ضروری مردم در بخش غذا، نان و صنایع مرتبط با آن در شرایط اضطراری در سطح استان. ۴-  ذخیره سازی اقلام مورد نیاز برای صنایع غذا و نان و صنایع مربوط به خدمات و نیازمندی های ضروری مردم و سامانه های تجاری، بازرگانی و معدنی. ۵- ساماندهی، حفظ و ارتقای توانمندی های تیم های اضطراری مورد نیاز برای تامین مواد غذایی و اقلام مربوط به صنایع مرتبط. ۶-  پیش بینی و ذخیره سازی مواد و اقلام غذایی اضطراری برای مردم برای مدت معین در سطح استان. ۷-  ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن. ۸-  بررسی و پیشبینی آسیب پذیری های صنایع، معادن  و مراکز تجاری و بازرگانی مرتبط با امور مردم  با طبقه بندی مهم در سطح استان. ۹-  نظارت بر اجرای دستورالعمل و ایجاد آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.

 شرح وظایف کارگروه صنعت، معدن و تجارت وابسته به پدافند غیر عامل

1- شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی صنایع و مراکز مهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان.

2-  طراحی و پیشبینی چگونگی تداوم چرخه خدمات ضروری و مورد نیاز مردم در بخش های صنایع، معادن و بازرگانی در سطح استان.

3-  تدوین دستورالعمل های مورد نیاز برای تامین نیازهای ضروری مردم در بخش غذا، نان و صنایع مرتبط با آن در شرایط اضطراری در سطح استان.

4-  ذخیره سازی اقلام مورد نیاز برای صنایع غذا و نان و صنایع مربوط به خدمات و نیازمندی های ضروری مردم و سامانه های تجاری، بازرگانی و معدنی.

5- ساماندهی، حفظ و ارتقای توانمندی های تیم های اضطراری مورد نیاز برای تامین مواد غذایی و اقلام مربوط به صنایع مرتبط.

6-  پیش بینی و ذخیره سازی مواد و اقلام غذایی اضطراری برای مردم برای مدت معین در سطح استان.

7-  ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مختلف حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن.

8-  بررسی و پیشبینی آسیب پذیری های صنایع، معادن  و مراکز تجاری و بازرگانی مرتبط با امور مردم  با طبقه بندی مهم در سطح استان.

9-  نظارت بر اجرای دستورالعمل و ایجاد آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در سطح استان.منبع :
بازدید : ۲۶۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲