مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۳۰

کمیسیون نظارت

کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن ها و همچنین نظارت بر ااتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل و کلیه امور آن براساس قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و مصوبه اخیر مجلس پیرامون اصلاحات قانون مذکور می باشد که این کمیسیون در مرکز هر استان با محوریت اداره کل صنعت،معدن وتجارت (رئیس کمیسیون) وبا عضویت مدیران کل و یا روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی،بهداشت و درمان ، دادگستری ف نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر ، روسای مجامع امور صنفی و نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری ودر شهرستان های تابعه با همین ترکیب و نماینده فرمانداری تشکیل می شود . که دارای چند کمیته می باشد که در همه آن ها نماینده استانداری حضور دارد . ۱-    کمیته تطبیق شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رارسیدگی میکند. ۲-    انجمن نظارت بر انتخابات که کار برگزاری انتخابات هیات مدیره وذکور را انجام می دهد . ۳-    کمیته تطبیق آئین نامه های صنفی که بررسی و تدوین آئین نامه های داخلی اتحادیه های صنفی را انجام  میدهد . ۴-    کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات که آنالیز و  قیمت گذاری کلیه کالاها و خدمات صنفی را انجام میدهد . کمیته برگزاری نمایشگاه ها که چگونگی برگزاری نمایشگاه های پائیزه ، بهاره ،طرح ضیافت  ،طرح رحمت و نمایشگاه های فصلی که امکان فروش داشته باشند را انجام می دهد .

کمیسیون نظارت:

کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن ها و همچنین نظارت بر ااتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل و کلیه امور آن براساس قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی و مصوبه اخیر مجلس پیرامون اصلاحات قانون مذکور می باشد که این کمیسیون در مرکز هر استان با محوریت اداره کل صنعت،معدن وتجارت (رئیس کمیسیون) وبا عضویت مدیران کل و یا روسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی،بهداشت و درمان ، دادگستری ف نیروی انتظامی، رئیس شورای اسلامی شهر ، روسای مجامع امور صنفی و نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری ودر شهرستان های تابعه با همین ترکیب و نماینده فرمانداری تشکیل می شود . که دارای چند کمیته می باشد که در همه آن ها نماینده استانداری حضور دارد .

1-    کمیته تطبیق شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی رارسیدگی میکند.

2-    انجمن نظارت بر انتخابات که کار برگزاری انتخابات هیات مدیره وذکور را انجام می دهد .

3-    کمیته تطبیق آئین نامه های صنفی که بررسی و تدوین آئین نامه های داخلی اتحادیه های صنفی را انجام  میدهد .

4-    کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات که آنالیز و  قیمت گذاری کلیه کالاها و خدمات صنفی را انجام میدهد .

کمیته برگزاری نمایشگاه ها که چگونگی برگزاری نمایشگاه های پائیزه ، بهاره ،طرح ضیافت  ،طرح رحمت و نمایشگاه های فصلی که امکان فروش داشته باشند را انجام می دهد .منبع :
بازدید : ۲۳۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲