مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۳۰

کمیته پایش تجارت خارجی

        کمیته پایش تجارت خارجی:     در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های پنجساله توسعه کشور در حوزه تجارت خارجی و  به منظور ارزیابی مستمر فرآیندها ، عملکرد ها و مدیریت دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی مرتبط و همچنین تعیین وظایف، ساز و کارها و راه حل های سیاستی و اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی تجارت خارجی دستورالعمل زیر به سازمان بازرگانی استان های سراسر کشور ابلاغ می گردد: ۱- کمیته پایش تجارت خارجی استان با مسئولیت رییس سازمان بازرگانی استان و عضویت روسای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ، تعاون استان و گمرک استان با شرح وظایف زیر تشکیل می گردد: ۲-  برگزاری جلسات بصورت هردو هفته یکبار در محل سازمان بازرگانی استان و برگزاری جلسات فوق العاده با تشخیص مسئول کمیته و ارسال صورتجلسات آن به سازمان توسعه تجارت ایران ۳-  جمع آوری و طبقه بندی آمار و انعکاس گزارشات تحلیلی مربوط به تحولات حوزه تجارت خارجی استان به سازمان توسعه تجارت ایران ۴-  تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی استان با حضور نمایندگان سایر دستگاههای ذیربط حسب موضوع دستور کار جلسات و ارائه گزارشات مربوط به سازمان توسعه تجارت ایران و کارگروه توسعه صادرات استان جهت طرح موضوع با قید اولویت در کارگروه مذکور ۵-  بررسی موضوعات پیشنهادی دستگاههای اجرایی عضو کارگروه توسعه صادرات استان و یا سازمان توسعه تجارت ایران در کمیته با اولویت و طرح نتایج و راهکارها در جلسات کارگروه مذکور ۶-  تهیه گزارشات تحلیلی از سیاست ها و برنامه های عملیاتی در حوزه تجارت خارجی استان در دوره های شش ماهه و سالانه و انعکاس آن به سازمان توسعه تجارت ایران        

 

 

 

 

کمیته پایش تجارت خارجی:

    در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های پنجساله توسعه کشور در حوزه تجارت خارجی و  به منظور ارزیابی مستمر فرآیندها ، عملکرد ها و مدیریت دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی مرتبط و همچنین تعیین وظایف، ساز و کارها و راه حل های سیاستی و اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات پیش روی تجارت خارجی دستورالعمل زیر به سازمان بازرگانی استان های سراسر کشور ابلاغ می گردد:

1- کمیته پایش تجارت خارجی استان با مسئولیت رییس سازمان بازرگانی استان و عضویت روسای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ، تعاون استان و گمرک استان با شرح وظایف زیر تشکیل می گردد:

2-  برگزاری جلسات بصورت هردو هفته یکبار در محل سازمان بازرگانی استان و برگزاری جلسات فوق العاده با تشخیص مسئول کمیته و ارسال صورتجلسات آن به سازمان توسعه تجارت ایران

3-  جمع آوری و طبقه بندی آمار و انعکاس گزارشات تحلیلی مربوط به تحولات حوزه تجارت خارجی استان به سازمان توسعه تجارت ایران

4-  تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی استان با حضور نمایندگان سایر دستگاههای ذیربط حسب موضوع دستور کار جلسات و ارائه گزارشات مربوط به سازمان توسعه تجارت ایران و کارگروه توسعه صادرات استان جهت طرح موضوع با قید اولویت در کارگروه مذکور

5-  بررسی موضوعات پیشنهادی دستگاههای اجرایی عضو کارگروه توسعه صادرات استان و یا سازمان توسعه تجارت ایران در کمیته با اولویت و طرح نتایج و راهکارها در جلسات کارگروه مذکور

6-  تهیه گزارشات تحلیلی از سیاست ها و برنامه های عملیاتی در حوزه تجارت خارجی استان در دوره های شش ماهه و سالانه و انعکاس آن به سازمان توسعه تجارت ایران

 

 

 

 منبع :
بازدید : ۲۶۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲