مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۲/۱۰/۳۰

کارگروه گندم، آرد و نان

کارگروه گندم، آرد و نان ۱-    برگزاری جلسات کمیته مشترک خرید گندم با شرکت دستگاه های مربوطه و پیگیری مصوبات آن وهمچنین نظارت بر روند خرید گندم،بررسی مشکلات وارائه راهکارهای سازنده و همین طور بازدید از مرکز خرید گندم وهماهنگی با دستگاههای ذی ربط در جهت حل مشکلات در فصل خرید گندم ۲-    شرکت در جلسات کارگروه ساماندهی گندم،آرد ونان و پیگیری مصوبات مربوط به این کارگروه ۳-    پاسخگویی به مراجعان حوزه گندم،آرد ونان وتلاش برای حل مشکلات آنها از طریق مکاتبه با  ادارات مربوطه ۴-    بازدید سالانه از کارخانجات آرد استان و بررسی مسائل و مشکلات آنان وهمچنین نظارت بر عملکرد آنها در تولید آرد وسبوس ۵-    جمع آوری و ارائه آمار مربوط به میزان مصرف گندم کارخانجات و میزان آرد و سبوس تولیدی در صورت نیاز به طور ماهیانه ۶-    بررسی آنالیز قیمت گذاری گندم ،آرد ،نان و سبوس ودر نهایت شرکت در جلسات قیمت گذاری وتعیین قیمت موارد ذکر شده ۷-    در صورت نیاز بازدید از نانوایان استان وبررسی کیفیت پخت نان وارائه گزارش

کارگروه گندم، آرد و نان

1-    برگزاری جلسات کمیته مشترک خرید گندم با شرکت دستگاه های مربوطه و پیگیری مصوبات آن وهمچنین نظارت بر روند خرید گندم،بررسی مشکلات وارائه راهکارهای سازنده و همین طور بازدید از مرکز خرید گندم وهماهنگی با دستگاههای ذی ربط در جهت حل مشکلات در فصل خرید گندم

2-    شرکت در جلسات کارگروه ساماندهی گندم،آرد ونان و پیگیری مصوبات مربوط به این کارگروه

3-    پاسخگویی به مراجعان حوزه گندم،آرد ونان وتلاش برای حل مشکلات آنها از طریق مکاتبه با  ادارات مربوطه

4-    بازدید سالانه از کارخانجات آرد استان و بررسی مسائل و مشکلات آنان وهمچنین نظارت بر عملکرد آنها در تولید آرد وسبوس

5-    جمع آوری و ارائه آمار مربوط به میزان مصرف گندم کارخانجات و میزان آرد و سبوس تولیدی در صورت نیاز به طور ماهیانه

6-    بررسی آنالیز قیمت گذاری گندم ،آرد ،نان و سبوس ودر نهایت شرکت در جلسات قیمت گذاری وتعیین قیمت موارد ذکر شده

7-    در صورت نیاز بازدید از نانوایان استان وبررسی کیفیت پخت نان وارائه گزارشمنبع :
بازدید : ۳۵۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲