تقدیر استاندار محترم از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اسفند 97