جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان سیرجان مورخ 11 فروردین 98