کارگروه رفع موانع تولید شهرستان بردسیر 11 فروردین 98