نشست راهکارهای رفع موانع و مشکلات فضای کسب و کار استان مورخ 98/5/9