جلسه بررسی مسایل مرتبط با بانک ها، شورای شهر کرمان و شهرداری کرمان 14 مرداد 98