جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی مورخ 98/5/24