جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رییس کل بانک مرکزی ۱۴ شهریور ۹۸